Czynności zalecane i zabronione podczas wykonywania prac przy układach klimatyzacji

Zalecane:

– podczas obsługi układu klimatyzacji przez cały czas należy nosić okulary ochronne

i rękawice niewchłaniające wilgoci,

– zachować bezpieczną odległość pomiędzy luźnymi częściami ubrania i długimi włosami,

a wentylatorami skraplacza,

– w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dostateczną wentylację,

– upewnić się, że wszyscy przebywający w pobliżu są świadomi zagrożeń występujących

podczas obsługi układu klimatyzacji (nie wolno palić, nie wolno zbliżać się z otwartym

ogniem, nie wolno spawać, nie wolno przebywać w kanałach),

– nakładać pokrywki zabezpieczające na niewykorzystywane przyłącza obsługowe i nie

używane w danej chwili zawory pojemnika z czynnikiem chłodniczym,

– zawsze używać odsysacza spalin, gdy silnik pracuje w zamkniętym pomieszczeniu. Poza

„zwykłym” zagrożeniem spalinami istnieje niebezpieczeństwo przedostania się czynnika

chłodniczego do silnika, gdzie może ulec on spaleniu. W spalinach pojawi się trujący

gaz,

– zawsze opróżnić układ klimatyzacji przed umieszczeniem pojazdu w kabinie suszącej.

Wysokie temperatury panujące w piecu mogą podwyższyć ciśnienie w układzie do ponad

21 barów (2100kPa), co z kolei może spowodować wycieki przez uszczelnienia

i przyłącza lub rozerwanie przewodów,

– należy zawsze opróżnić układ klimatyzacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac

spawalniczych w pobliżu elementów układu klimatyzacji,

– aby zapobiec skręceniu przewodów z czynnikiem chłodniczym, należy przytrzymać ich

przyłącza podczas luzowania gwintowych zamocowań,

– zamykać pojemniki z olejem sprężarkowym natychmiast po odlaniu oleju.

Zabronione jest:

– palenie podczas obsługi układu klimatyzacji,

– używanie ogrzewacza pomieszczeń podczas obsługi układu klimatyzacji w zamkniętej

przestrzeni,

– spawać w pobliżu elementów układu klimatyzacji napełnionej czynnikiem chłodniczym,

– wypuszczanie celowo czynnika chłodniczego do atmosfery,

– nie wolno uszczelniać nieszczelności w trakcie wycieku czynnika chłodniczego; należy

pozostać poza obszarem wycieku, aż do chwili jego ustania,

– włączanie układu klimatyzacji do chwili uprzedniego sprawdzenia czy wszystkie

podłączenia, szczególnie urządzeń obsługowych, są szczelne i bezpieczne,

– podczas obsługi układu klimatyzacji przebywać w kanale,

– przechowywanie pojemników z czynnikiem chłodniczym w pobliżu źródeł ciepła lub na

zewnątrz w promieniach słońca,

– stukanie w przewody z czynnikiem chłodniczym lub w skraplacz. Uderzenie może łatwo

spowodować pęknięcie miękkiego metalu.